obchodné podmienky

 

INFORMÁCIA O PLATOBNÝCH, DODACÍCH 
A INÝCH OBCHODNÝCH PODMIENKACH
Lucia Martinická – CHAMELION

(ďalej len ako “Obchodné podmienky”)

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Obchodné podmienky sú nezáväzné informácie, prostredníctvom ktorých Lucia Martinická - CHAMELION informuje svojich zákazníkov o platobných, dodacích a iných obchodných podmienkach v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb.

2. Obchodné podmienky majú výlučne informatívny charakter, nie sú záväzné a nevyplývajú z nich žiadne práva a povinnosti. Všetky práva a povinnosti, ktoré sú uvedené v týchto Obchodných podmienkach, môžu strany nadobudnúť len z písomných zmlúv, ktoré medzi sebou uzavrú a na ich základe.

2. KONTAKTNÁ ADRESA A PRACOVNÁ DOBA

• sídlo spoločnosti: Lucia Martinická – CHAMELION,Kopánková 17, 917 01 Trnava

 • pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8:00 – 16:00 hod
• kontakt– 0907 412323, chamelion@chamelion.sk

3. ZMLUVNÉ VZŤAHY

1. Lucia Martinická - CHAMELION(ďalej len ako „predávajúci) predáva tovar, resp. poskytuje služby:

A) na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej s akoukoľvek právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá kupuje tento tovar pre vlastné použitie, t.j. tzv. konečný spotrebiteľ (ďalej len ako „kupujúci“), alebo

B) na základe rámcovej kúpnej zmluvy (dealerskej zmluvy) a následných objednávok uzatvorenej s dealerom. Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je konečným spotrebiteľom, ale predáva tovar tretím osobám a ktorá sa zároveň preukáže výpisom z obchodného registra alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj tovaru v rámci voľnej živnosti“ alebo „kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja“ alebo „predaj tovaru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky“.

C) Záručné a Reklamačné podmienky
• Faktúra – predávajúci štandardne vystaví faktúru, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti a údaje poskytnuté kupujúcim, resp. dealerom. Faktúra sa odovzdáva pri osobnom odbere tovaru alebo sa posiela spolu s tovarom.

8. ODBER a PREPRAVA TOVARU

• Osobný odber – tovar je možné vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore, osobne v sídle predávajúceho v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9:00 – 16:00 hod. Pri osobnom odbere predávajúci neuznáva dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru.

• Preprava tovaru - Na žiadosť kupujúceho, resp. dealera môže predávajúci zabezpečiť prepravu tovaru vlastným rozvozom, špedičnou službou, alebo poštou. Prepravu tovaru v hodnote nad 330,- EUR v rámci celej SR hradí v plnej výške predávajúci. Prepravu tovaru v hodnote do 330,- EUR hradí kupujúci, resp. dealer, a to vo výške 4,- EUR.

• Kontrola zásielky - Pokiaľ kupujúci, resp. dealer zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí o tom bezodkladne písomne informovať predávajúceho, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar, alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu do dvoch pracovných dní od prevzatia dodávky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb. 

• Pozastavenie dodávok – Ak kupujúci, resp. dealer nemá v čase vystavenia objednávky splnený peňažný záväzok voči predávajúcemu za predchádzajúce dodávky v dohodnutej lehote splatnosti, predávajúci je oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu, resp. dealerovi. Tovar je pre kupujúceho, resp. dealera naďalej rezervovaný a môže mu byt dodaný, ak v dodatočne stanovenej lehote uhradí príslušné faktúry.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, vzniknuté z právnych vzťahov vyplývajúcich z týchto Obchodných podmienok (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe) alebo súvisiacich s týmito Obchodnými podmienkami (vrátane objednávok a dodávok tovaru realizovaných na ich základe), vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad, zánik týchto obchodných podmienok alebo ich časti, predložia na rozhodnutie výlučne rozhodcovskému, podľa ustanovení Rokovacieho poriadku a Štatútu rozhodcovského súdu.

 Právne vzťahy vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany si dohodli pre prípad riešenia sporov právomoc slovenských súdov v zmysle § 37e zák. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.

 

 

Kontakt

Lucia Martinická - CHAMELION
Kopánková 17
91701 Trnava
IČO: 47385 073

zapísaný v živnostenskom registri č. 250-34061

0907 41 23 23

© 2013 Všetky práva vyhradené.

Vytvorené službou Webnode